Så ledde agil coaching till en bättre arbetsprocess för Cerner

Det globala företaget Cerner utvecklar e-hälsolösningar som bland annat används inom sjukvården i Sverige. De har tidigare samarbetat med ADDQ inom bland annat testledning och krav. När de stod inför utmaningen att det hade svårt att hitta en gemensam arbetsprocess för alla utvecklingsteam fick ADDQ ytterligare ett uppdrag hos dem.

Cerner levererar journalsystem och kringsystem till fem stora regioner i Sverige och har cirka 30 000 anställda, varav 250 i Sverige. Deras produkter är fundamentala för att tillhandahålla patientinformation till den Svenska vården.

Olika arbetssätt i teamen skapade förvirring och otydlig kommunikation

Cerner stod tidigare inför utmaningen att deras fem utvecklingsteam arbetade på olika sätt med bland annat kravhantering och kommunikation, både inom och mellan de olika teamen. Det här arbetssättet medförde vissa svårigheter för teammedlemmarna som förväntades arbeta i fler än ett team med att leverera snabbt och med värde. Det skapade även efterhand långa och tidsödande diskussioner kring kravdefinitioner, då de som var ansvariga för kravdokumenten hade sina egna preferenser på kravstruktur. Ytterligare en utmaning var att de olika rollerna i utvecklingsteamen hade sina egna tolkningar av kraven vilket ledde till missuppfattningar, medförde längre utvecklingstid och sämre kvalitet i leveranserna.

Tidigare samarbete med ADDQ gav nytt uppdrag

ADDQ har haft ett långt samarbete med Cerner men då inom andra roller såsom testledning, test och krav. När Cerner bad om hjälp med att strukturera upp deras utvecklingsprocess enligt Scrum hjälpte ADDQ till genom att tillsätta en agil coach som jobbade i samtliga team. Det var då de stora skillnaderna mellan de olika teamens arbetssätt upptäcktes och problemen kunde belysas på djupet.

En agil coach och acceptansdriven utveckling som process

Till att börja med införde ADDQ en ny arbetsprocess, Acceptanstestdriven utveckling, på ett av teamen. Acceptanstestdriven utveckling är en samarbetsmetod för agil kravupptäckt och kravdefinition. Den baseras på att teamet tillsammans definierar acceptanskriterier för varje enskilt krav, och granskar kraven tillsammans i ett tidigt skede, för att få konsensus och förståelse för vad som skall implementeras. Genom detta kunde vi tillsammans med kunden utvärdera huruvida det var rätt väg att gå eller inte. Arbetssättet testades först under en viss tid, anpassades för kunden och tillämpades sedan för samtliga team för att få en enhetlig metod för att dokumentera krav.

ADDQ:s agila coach Alixander Ansari skapade mallar för kravdokumentationen för teamen att utgå från, och lärde upp samtliga medlemmar i teamen inom arbetssättet. Han modererade kundens kravworkshops och hjälpte dem komma över trösklarna med det nya arbetssättet – såsom förståelse för hur de skulle formulera krav och acceptanskriterier enligt metoden, samt att skapa medvetenhet i organisationen kring vikten av ett enat arbetssätt.

Bättre process för att dokumentera kraven och tydligare kommunikation

Samarbetet har fungerat väldigt bra och idag har Cerners samtliga utvecklingsteam applicerat acceptanstestdriven utveckling för att dokumentera sina krav. Pernilla Dahlin arbetar som Lead Development Project Manager på Cerner och säger att de är nöjda med ADDQ:s arbete och tycker att det har gett lyckade resultat: 

"Alixander har gjort en stor insats med att förändra våra arbetssätt och processer, och vi ser att vi nu är redo att förvalta det som han varit med om att starta upp."

Det har även lett till att kommunikationen inom teamen har förbättrats och blivit tydligare. Förståelsen för produkterna och för varje enskilt krav som ska utvecklas har dessutom ökat för samtliga medlemmar i de olika teamen. För att summera resultatet av samarbetet har produktkvaliteten ökat, Cerner har en fått en bättre metod för kravdokumentation, mindre förvirring bland teamens medlemmar samt kortare ledtider på utvecklingsärenden. 

Har du också utmaningar med att strukturera upp arbetet och införa nya arbetssätt i utvecklingsteamen och vill veta mer om hur vi på ADDQ kan hjälpa dig? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!
Kategori:Krav

JAG VILL VETA MER
 

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också